Družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Naše školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému a je zařízením školy. Zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Kapacita školní družiny je 75 dětí.

Vychovatelky ŠD:
I. oddělení - Bohumila Barbořáková 1140 – 1600 hod.
II. oddělení - Erika Trechová 1140 – 1600 hod.
III. oddělení - Klára Létalová 1140 – 1500 hod.

Ranní družina 630 – 740 hod.

TELEFON do ŠD: +420/519 339 208

Přijímání žáků do ŠD:
Dítě navštěvuje školní družinu na základě vyplněné přihlášky, kde rodič vyplní osobní údaje a odchody dítěte domů. Dojde-li v průběhu roku ke změně, je nutné vše ihned písemně nahlásit p. vychovatelce.

Uvolňování žáků ŠD:
V případě osobního vyzvedávání dětí ze ŠD zvoní rodič na příslušný zvonek oddělní, nahlásí zřetelně do školního vrátníku své jméno a jméno dítě a vyčká před školou na příchod dítěte. Z bezpečnostních důvodů rodiče NEVSTUPUJÍ do budovy školy. Pokud má dítě odejít v jinou hodinu, než je uvedeno na přihlášce, je nutné předložit PÍSEMNOU omluvenku (příp. zpráva na Edookitu). Písemná omluvenka musí obsahovat: jméno dítěte, datum, zda si dítě vyzvednete nebo odchází samo bez doprovodu, čitelný podpis zákonného zástupce.
Dítě nelze pustit po telefonické domluvě nebo SMS zprávou.

Aby nebyla narušována činnost oddělení, vyzvedávání dětí je vhodné vždy v celou hodinu. Po 15.00 hod. je možno děti vyzvednout kdykoliv do 16.00 hod.

Na odpolední aktivity školy (kroužky) si žáky vyzvedává učitel v odděleních a po ukončení žáky přivádí zpět do ŠD.


TÝDENNÍ RÁMCOVÁ SKLADBA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

  • 1140 - 1200 - Oběd
  • 1200 - 1230 - Odpočinková činnost: klid po obědě, četba, volné kreslení
  • 1230 - 1400 - Řízená činnost: výtvarná, pracovní, literární, hudební, společenské hry, hry na koberci
  • 1400 - 1500 – Pobyt venku (dle počasí): míčové, volné, pohybové hry
  • 1500 – 1600 - Odpočinková činnost

Platby za ŠD:

Poplatek činí 100,- Kč za měsíc. Vybírá se ve dvou splátkách:

1. období: září - leden
celková částka 500,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 15. 10. daného šk.roku

2. období: únor - červen
celková částka 500,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 28.února daného šk.roku

Za tento poplatek mají děti v ŠD k dispozici papíry, pastelky, barvy – prostě veškeré pomůcky na pracovní a výtvarné činnosti, samozřejmě i hry a hračky.