Projekty

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání na ZŠ Tvrdonice, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004513 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“). Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů ZŠ a ŠD, inovativní vzdělávání dětí v ZŠ a ŠD.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019326
Název projektu: Šablony III.
Období realizace: 01/21 – 02/23

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjejí ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Název projektu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Tato výzva je financována za podpodpory EU.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001218
Název projektu: Moderní vzdělávání
Období realizace: 09/16-08/18

Více informací

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809
Název projektu: Nové šablony pro ZŠ Tvrdonice
Období realizace: 02/19-01/21

Více informací

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010971
Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Tvrdonice
Název výzvy: 4. výzva MAS Dolní Morava-IROP-Infrastruktura ZŠ
Období realizace: 01/20 – 08/20
Předmětem projektu je modernizace dvou odborných učeben ZŠ Tvrdonice. Projekt je navázán na klíčové kompetence práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učeben a didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.
Dále bude zajištěna vnitřní konektivita školy a pořízen pásový schodolez.
Projekt Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Tvrdonice je spolufinancován Evropskou unií.